За Аква Аркадия

В наши дни, за да се разви-
ваме трябва да общуваме

Фирма Aквa Аркадия е агенция за технически пре-
води, създадена през 1998 г., с предмет на дейност: превод и легализация на документи за клиенти в България и чужбина (...)

ПДФПечатЕ-мейл

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ,
ПРИЛАГАНИ В АКВА АРКАДИЯ ЕООД

 

I. НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а той от своя страна приема да извърши посочената услуга в запитването
1.2. Предаването и приемането на материали и на всякакви документи свързани с изпълнението на поръчката, както и на резултата от изпълнението (превод, легализиран документ  и др.) ще се осъществява по някой от следните начини: чрез куриер, в офиса на изпълнителя, по електронен път и др., като конкретно избраният начин на предаване и приемане се посочва изрично в запитването.  В случай че предаването и приемането се извършва по електронен път (интернет), ще бъдат използвани единствено посочените в  запитването електронни пощи.
1.3. Получателят на материали и на всякакви документи свързани с изпълнението на поръчката, както и на резултата от изпълнението (превод, легализиран документ  и др.) се задължава да потвърди тяхното получаване чрез своя подпис, а в случай че ги получава по електронен път - чрез обратно електронно писмо или чрез съответна електронна опция за потвърждаване на получаването.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Срокът за изпълнение е посочен в запитването и/или оферта.
2.2. За изпълнението на определена поръчка могат да бъдат използвани повече от един преводачи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в зависимост от обема на всяка отделна поръчка за превод.

III. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената е посочена в запитването и/или съответната оферта. В случай че поради спецификата на поръчката към момента на възлагането й не е възможно да бъде изчислена точната обща стойност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва ориентировъчна такава. Реалната обща стойност може да е по-малка или по-голяма от ориентировъчната обща стойност.     
3.2. Заплащането може да бъде извършвано в брой и/или по банков път в момента на предаване на готовата поръчка или най-късно до 3 (три) работни дни след получаване на съответния документ удостоверяващ плащането.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.1.1. Да осигури изпълнители с необходимата квалификация.  
4.1.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените посочени в запитването и/или съответната оферта.  
4.1.3. Да предоставя, при желание от страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информация за текущото изпълнение на поръчката.
4.1.4. Да съхранява всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващи материали и да му ги предава при поискване след приключване на изпълнението на съответната поръчка.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. Да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от  страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил неточна или недостатъчна информация и след писмена покана от страна на Изпълнителя не е предоставил вярна и точна информация относно изпълнението на поръчката, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно. В случай на спиране на изпълнението на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнената част от възложената поръчка.
4.2.2. Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод и/или легализация на документи.
4.2.3. Да получава съответното заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно условията и начина на плащане, уточнени в глава ІІІ от настоящото споразумение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
5.1.1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчките.
5.1.2. Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчките по въпроси от неговата компетентност.
5.1.3. Да извърши плащанията в упоменатите в глава ІІІ от настоящото споразумение срокове, като за целта подпише и/или представи необходимите за това документи.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.2.1. Да получава обратно всички съпътстващи материали, предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на поръчката.
5.2.2. Да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка.
5.2.3. Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи за извършване на плащанията съгласно глава ІІІ на Споразумението.
5.2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на възложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вече изпълнената част от възложената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчка.

VI. ВЪЗРАЖЕНИЕ

6.1. В случай че в срок до 14 дни от получаване на изготвените документи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подаде в офис на изпълнителя или по електронен път писмено възражение, подписано от оправомощено лице, относно качеството на превода се счита, че поръчката е приета без възражения.
6.2. В случай че постъпи подобно възражение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците в срок до 14 дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи ясно и точно в писменото възражение недостатъците, които той смята, че подлежат на отстраняване.
6.3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приеме възражението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, страните се задължават да се договорят под формата на допълнителна спогодба и да посочат трима експерти - преводачи от и на съответния език, за оценка на неговата основателност: един експерт, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един експерт, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един независим, избран по взаимно съгласие на страните, като  при липса на съгласие за личността на този експерт, такъв ще бъде посочен от Асоциацията на преводачите със седалище в гр. София. В подписаната спогодба за избор на експерти страните изрично заявяват, че ще приемат заключението на експертите относно качеството на превода. Разходите по извършване на оценката ще бъдат за сметка на неизправната страна, посочена от експертите.

VІІ. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. Изключването на отговорността влиза в сила при обективни обстоятелства извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в това число:
- при загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи при: земетресение, буря или други форсмажорни обстоятелства, война, катастрофа, ембарго, актове, забрани и действия на държавни и административни органи, стачки и други; изпращане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на погрешен пощенски или електронен адрес на преводи, текстове и/или документи без виновно действие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да е довело до това; дефекти във физическите и/или електронни носители (в т.ч хартия, файлове, компакт дискове, външни твърди дискове и всички други видове технически устройства), които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- последващи повреди, независимо от причината и начина им на възникване, настъпили след предаване на готовата поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- предвидими и непредвидими вреди и загуби, пропуснати ползи, настъпили след предаване на готовата поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- неполучени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преводи, текстове и/или документи;
- загубени от Възложителя, ограбени, похитени преводи, текстове и/или документи.

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8.1. Страните се задължават да пазят търговската тайна и други данни, факти, сведения и обстоятелства, които са им станали известни по време на изпълнението на поръчката по тези общи условия, включително и след неговото изпълнение или прекратяване.

IΧ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА

9.1. Работата може да бъде прекратена:
9.1.1. Едностранно,с писмено предизвестие, до една от страните по Споразумението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими суми по частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието поръчки.
9.1.2. По взаимно съгласие.

Х. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази уговорените срокове за изпълнение на поръчката, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1% върху сумата, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по конкретната забавена поръчка за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от сумата по поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в забава, в случай че забавата в предаването на документите се дължи на действия или бездействия на държавни органи.
10.2. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава ІІІ от Споразумението, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

 

При подписан "Договор за преводи" посочените в него условия 
се ползват с предимство пред настоящите Общи условия.
За всички въпроси, неуредени в Общите Условия,
се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство в Република България..
АКВА АРКАДИЯ ЕООД запазва правото си да изменя Общите условия!

Сподели с приятел

Submit Общи условия in Delicious Submit Общи условия in Digg Submit Общи условия in FaceBook Submit Общи условия in Google Bookmarks Submit Общи условия in Stumbleupon Submit Общи условия in Technorati Submit Общи условия in Twitter
 

Уеб сайт от Венцислав Иванов